• L’IMEDEA (CSICUIB) implementa un sistema d’Intel·ligència artificial com a eina per a la recopilació de dades de la biodiversitat marina i activitats en la reserva marina de la badia de Palma. Esdevé, així, la primera àrea marina protegida intel·ligent 
  • El monitoratge i seguiment de les àrees marines protegides és fonamental per a garantir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de vida sota la mar.
     

Imatge: Recepció en temps real emesa pel sistema de monitoreig d’embarcacions de pesca recreativa, i reconeixement automàtic del tipus d’embarcació present.

 
La Xarxa Natura 2000 marina és una xarxa d’espais protegits que té per objectiu assegurar la supervivència a llarg termini de la biodiversitat marina, fent compatible aquest objectiu amb el desenvolupament de l’activitat humana en la zona costanera. Per a això és necessari el seguiment i monitoratge, tant de la biodiversitat com de les activitats humanes que es realitzen en aquestes àrees, per a determinar l’estat de la seva conservació. L’IMEDEA ha finalitzat el projecte AutoNatura2000tres; un projecte que ha desenvolupat eines específiques d‘intel·ligència artificial per al seguiment de la pressió de pesca i estat de conservació de les poblacions de peixos en la zona protegida de la Badia de Palma.
 
 
 
Intel·ligència artificial per a estudiar la pesca i els recursos pesquers en espais protegits
 
 
 
La intel·ligència artificial i el desenvolupament d’algorismes d’aprenentatge profund (Deep Learning) són capaços de fer que els ordinadors puguin “aprendre” i fer accions. AutoNtaura2000tres ha desenvolupat un sistema basat en un ordinador i una cambra que per si sol és capaç de comptar i localitzar les embarcacions de pesca i espècies de peixos. El monitoratge automàtic de l’activitat humana i de la distribució de recursos marins és una eina fonamental per a la gestió de les reserves marines. Gràcies a aquest ordinador i la implementació d’algorismes d’intel·ligència artificial, som capaces d’obtenir, de manera autònoma i no supervisada, informació de la distribució de l’esforç pesquer i de l’estat de la biomassa reproductora dels recursos pesquers.
 
 
 
Seguiment simultani de l’activitat humana i la vida submarina
 
 
El projecte s’ha dut a terme en dos grans blocs. D’una banda, s’ha realitzat un estudi de les embarcacions de pesca. El projecte ha desenvolupat un sistema de monitoratge automàtic de les embarcacions gràcies a un sistema d’adquisició d’imatges d’alta definició i a algorismes que permeten a l’ordinador reconèixer el tipus d’embarcació (pesca, veler) i la seva localització. Aquest sistema basat en intel·ligència artificial ha permès un monitoratge continu del trànsit de vaixells en la zona protegida, i zonificar de les activitats recreatives que es duen a terme en la Badia de Palma. Entre d’altres, el sistema ha monitorat en alta resolució el pic de pressió pesquera que suposa l’obertura de la veda del raor que millorarà el nostre enteniment de l’estat de la seva explotació.
 
 
 
D’altra banda, ha desenvolupat eines que facilitin l’adquisició d’informació de l’estat de conservació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca i algues invasores. Per a això s’han fondejat una sèrie de cambres subaquàtiques en la reserva marina de la Badia de Palma. Les imatges són classificades automàticament per un sistema prèviament entrenat amb imatges de peixos de diferents espècies, la qual cosa permet quantificar de manera automàtica l’abundància de peixos. El sistema ha estat capaç de quantificar l’estat de les poblacions de peixos que habiten els fons arenosos de la reserva marina. Fruit d’aquest monitoratge s’ha detectat un descens en la població de raor, que podria ser causat per una disminució en la presència d’una alga invasora d’origen tropical que va colonitzar bona part de l’àrea protegida. Durant els pròxims anys el sistema de seguiment automàtic permetrà estudiar si aquesta tendència es confirma, però els pescadors ja van detectar un descens notable en les seves captures en la temporada de pesca de raor de 2021.
 
 
 
El projecte AutoNatura2000tres s’ha desenvolupat en col·laboració amb la Direcció General de Pesca i Medi Marí (DGPMM) del Govern dels Illes Balears, i ha comptat amb el suport de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica a través del Programa Plenamar del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP). El Programa Plenamar pretén reforçar la sostenibilitat del sector pesquer i aqüícola, impulsant la col·laboració entre diferents organitzacions dedicades tant a la preservació dels ecosistemes marins com a garantir la sostenibilitat de les diferents activitats que es duen a terme en ells.
 
 
 

Contacto: Dra. Arancha Lana Fish Ecology Group Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, IMEDEA (CSIC–UIB) C/ Miquel Marquès, 21, 07190 Esporles, Illes Balears, Spain Tel.: +34 971 61 01 96 Fax: +34 971 61 17 61 E-mail: alana@imedea.uib-csic.es

¡Compartir!